Logotyp Spółki Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. we Włocławku

Aktualności

Ogłoszenie o pracę

 • Dodano: 20 maj 2024
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo,

MIEJSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O. ul. Kazimierza Pułaskiego 6 lok. B2, 87-800 Włocławek, NIP: 8883129675 ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. inkubacji

Decyzja jest prawomocna. Odbiór końcowy Inwestycji to 20.03.2024r. W dniach 21 - 22.03.2024r. nastąpi zasiedlenie najemców.

Wymiar etatu: 1 etat

Rodzaj umowy: umowa na czas próbny 3-miesięczny

Wynagrodzenie brutto: 4.600,00 zł

Termin zatrudnienia: 1 czerwiec 2024 r.

Miejsce zatrudnienia: Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości

Miejsce wykonywania pracy: 87-800 Włocławek; ul. Toruńska 148

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe,

2. Znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word, Excel i Power Point),

3. Znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych,

4. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych oraz biurowych,

5. Bardzo dobra organizacja pracy własnej i zaangażowanie,

6. Wysoka kultura osobista,

7. Komunikatywność oraz łatwość nawiązywania kontaktów,

8. Posiadanie obywatelstwa polskiego oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,

9. Nieposzlakowana opinia oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

10. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie w realizacji lub wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub środków krajowych,

2. Doświadczenie w zakresie współpracy z, uczelniami, Jednostkami Samorządu Terytorialnego, itp.,

3. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

4. Sprawna obsługa programów komputerowych i Internetu, w tym: MS Office, Zoom/Microsoft Teams, itp.,

5. Wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne ,

6. Bardzo dobra organizacja i planowanie pracy własnej.

Zakres wykonywanych zadań:

1. Nadzór nad stanem technicznym budynku, urządzeniami technicznymi i infrastrukturą,

2. Pozyskiwanie przedsiębiorców i inwestorów do budynku inkubatora,

3. Współpraca z administracją rządową, organami samorządowymi, i innymi instytucjami w obszarze spraw związanych z działalnością WIiIP,

4. Przygotowanie umów z podmiotami działającymi w ramach Inkubatora,

5. Prowadzenie dokumentacji najmu lokali,

6. Świadczenie usług doradczych z zakresu związanego z rozwojem młodej firmy,

7. Obsługa i monitorowanie usług doradczych oferowanych przez podmioty współpracujące z WIiIP,

8. Obsługa recepcji,

9. Przygotowanie umów serwisowych i umów o świadczenie usług.

Wymagane dokumenty:

1. Własnoręcznie podpisana informacja z danymi: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2. Własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (np. studia podyplomowe, szkolenia, kursy, szkolenia, certyfikaty),

4. Kserokopie świadectw pracy, własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie, własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznika nr 1).

Informacje o etapach naboru:

1. Weryfikacja formalna,

2. rozmowa kwalifikacyjna.

Termin składania ofert upływa w dniu: 28.05.2024r

Adres dostarczenia dokumentów: MIEJSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O. ul. Kazimierza Pułaskiego 6 lok. B2, 87-800 Włocławek (wyłącznie osobiście) z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy „Specjalista ds. inkubacji”.

Pozwolenie na użytkowanie

 • Dodano: 23 luty 2024
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo,

W dniu 23 lutego 2024 roku Spółka Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe otrzymała decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i 3 śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi.

Decyzja jest prawomocna. Odbiór końcowy Inwestycji to 20.03.2024r. W dniach 21 - 22.03.2024r. nastąpi zasiedlenie najemców.

Dokument potwierdzający wydanie decyzji

widok budynkow mieszkalnych przy ul. Celulozowej we Włocławku widok budynkow mieszkalnych przy ul. Celulozowej we Włocławku widok budynkow mieszkalnych przy ul. Celulozowej we Włocławku widok budynkow mieszkalnych przy ul. Celulozowej we Włocławku

Amkieta ws. rewitalizacji

 • Dodano: 5 luty 2024
 • Opublikował: Jakub Kozłowski
plakat informacyjny dotyczący ankiety ws. reiwtalizacji we Włocławku

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Włocławek, Marek Wojtkowski zachęca do wypowiedzenia się na temat procesu rewitalizacji realizowanego we Włocławku.

Do udziału w ankiecie zapraszamy wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji, czyli mieszkańców Włocławka, przedsiębiorców, społeczników oraz przedstawicieli instytucji i innych podmiotów. Wierzymy, że zmiana, która następuje w Śródmieściu ma wpływ nie tylko na mieszkańców najstarszej części Włocławka, ale też przedstawicieli innych osiedli. Stąd nasze zaproszenie kierujemy do jak najszerszego grona odbiorców.

O wypełnienie anonimowej ankiety prosimy w terminie do 15 lutego 2024 roku. Jej wyniki przyczynią się nie tylko do sformułowania oceny, jak realizowany jest Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, ale też wyznaczenia pożądanych kierunków zmian w Śródmieściu Włocławka. Tym ważniejszy jest Państwa głos!

Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/ankietagprwloclawek. Ankieta została opracowana w związku z przygotowaniem oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Wymóg ten wynika w ustawy o rewitalizacji i realizowany jest nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Zmiana numeru telefonu

 • Dodano: 02 luty 2024
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo,

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 LUTEGO 2024 r. zmianie uległ numeru telefonu do ADMINISTRATORA BUDYNKÓW PRZY UL. CELULOZOWEJ. Aktualny nr tel.: 507-172-976.

Biuro nieczynne

 • Dodano: 28 grudnia 2023
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo,

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2023 Prezesa Zarządu w sprawie ustalenia dni wolnych za święto przypadające w sobotę, w dniu 2 stycznia 2024 r. biuro Spółki będzie nieczynne. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Biuro nieczynne

 • Dodano: 23 października 2023
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo,

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2023 Prezesa Zarządu w sprawie ustalenia dni wolnych za święto przypadające w sobotę, w dniu 2 listopada 2023 r. biuro Spółki będzie nieczynne. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

NABÓR WNIOSKÓW O NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO – II ETAP INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. CELULOZOWEJ

 • Dodano: 15 marzec 2023
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo,

Wkrótce ruszy nabór wniosków o najem mieszkań w ramach II etapu inwestycji przy ulicy Celulozowej we Włocławku. Zgodnie z uchwałą nr LX/25/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie: określenia terminu naboru i miejsca składania oraz trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicy Celulozowej w roku 2023, wnioski będzie można składać w Urzędzie Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 w Biurze Obsługi Mieszkańców (stanowisko Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym) od dnia 3 kwietnia 2023 r. do dnia 2 czerwca 2023 r.

Wnioski do pobrania:

Wniosek w wersji DOCX

Wniosek w wersji PDF

Podpisanie Umowy

 • Dodano: 05 grudzień 2022
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo,

W dniu 5.12.2022 r. Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. podpisało umowę z Firmą PEKABEX na realizację zadania pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną dla potrzeb własnych, hydroforni i 3 śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi” na terenie działki nr 27 obręb Włocławek KM 88 przy ul. Celulozowej we Włocławku.

Wartość zadania brutto to kwota 54.882.220,21 zł

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy w terminie 14 miesięcy od dnia zawarcia Umowy

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres 7 lat oraz gwarancji dla branży zieleni na okres 2 lat.

Ogłoszenie przetargu

 • Dodano: 09 wrzesień 2022
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo,

W dniu 9.09.2022r. Spółka MBM ogłosiła przetarg na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i 3 śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi na terenie działki nr 27 obręb Włocławek KM 88 przy ul. Celulozowej we Włocławku.

W wyniku inwestycji powstanie 144 mieszkań na wynajem w 2 blokach (3 i 5 klatkowych). Planowana inwestycja obejmie 14 różnych typów mieszkań (od 27 m2 do 74 m2) w tym również dla osób z niepełnosprawnościami. Całość będzie wygodna także dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Każde mieszkanie będzie miało również przypisaną komórkę lokatorską, a obszar inwestycji zostanie tak zagospodarowany, by oprócz 144 miejsc parkingowych mieszkańcy mogli korzystać z terenów zielonych, a dzieci z placów zabaw. Na oferty potencjalnych wykonawców czekamy do 11 października 2022 r

Ogłsozenie i dokumentu związane z postępowaniem można znaleźć na stronie BIP Spółki.

Zmiana terminu składania wniosków o powierzenie grantu

 • Dodano: 07 wrzesień 2022
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo,

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. przedłuża nabór wniosków o powierzenie grantu do 30 września 2022 r. do godziny 15:00 w ramach projektu pn. „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.4. : Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Poddziałanie 1.4.2. : Wsparcie MŚP przez Instytucje Otoczenia Biznesu

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Nabór do projektu strony Włocławskiego Centrum Biznesu.

Podpisywanie umów Projekt Celulozowa Etap I

 • Dodano: 24 sierpień 2022
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo,

Planowane terminy podpisywania umów najmu lokali mieszkalnych na osiedlu Celulozowa uzależnione są od dat oddania do użytkowania poszczególnych budynków:

 • Celulozowa 11 – 12.09.2022
 • Celulozowa 15 – 26.09.2022
 • Celulozowa 13 – 10.10.2022
 • Celulozowa 15A – 24.10.2022

Zawarcie umów nastąpi nie wcześniej niż po terminie odbioru budynku.

Pracownicy MBM Sp. z o.o. będą kontaktować się telefonicznie z najemcami w celu wyznaczenia daty podpisania umowy najmu.

Umowę może podpisać jedynie osoba wskazana we wniosku o przyznanie lokalu. Wzór umowy został zamieszczony w niniejszym artykule.

Zawarcie umowy nastąpi w lokalu najemcy po uprzednim podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania wraz z jego załącznikami. Dodatkowo najemca będzie zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o ilości osób zamieszkałych w danym lokalu celem ustalenia wysokości opłaty za śmieci.

Miesięczny czynsz za lokal mieszkalny wynosi 11,85 zł za m kw. powierzchni użytkowej mieszkania. Najemca będzie również zobowiązany do płacenia opłat dodatkowych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy o odpłatne użytkowanie lokalu (załączonym do niniejszego artykułu).

Kaucja jest równowartością sześciomiesięcznego czynszu i oblicza się ją na podstawie wzoru:

Kaucja = (11,85 zł ×PUM) ×6

PUM – powierzchnia użytkowa mieszkania

O wysokości kaucji najemcy zostaną indywidualnie powiadomieni przez pracowników Spółki w momencie ustalenia terminu podpisania umowy. Kaucje należy wpłacić przed podpisaniem umowy w wyznaczonym przez pracowników MBM Sp. z o.o. terminie, celem jej należytego zaksięgowania.

Podczas podpisywania umowy najemca będzie musiał okazać dowód wpłaty bankowej lub przekazu pieniężnego kaucji na rachunek Spółki.

Nie ma możliwości dokonywania wpłat gotówkowych kaucji!

Nie ma możliwości wcześniejszego oglądania lub wymiarkowywania mieszkań. Lokal będzie można obejrzeć i wymierzyć przy podpisywaniu umowy.

Spółka nie dysponuje wymiarami poszczególnych ścian w lokalach.

Nabór do projektu

 • Dodano: 05 sierpień 2022
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo,

Włocławskie Centrum Biznesu ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu Numer naboru: 1/Grant/2022 w ramach projektu pn. „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.4. : Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Poddziałanie 1.4.2. : Wsparcie MŚP przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Nabór do projektu strony Włocławskiego Centrum Biznesu.

Lokal do wynajęcia

 • Dodano: 26 maj 2022
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo,

Lokal do wynajęcia na działalność handlową, usługową lub biurową o powierzchni 94,25 m2 przy ul. Cichej 11 w ścisłym centrum Włocławka. Dostęp do lokalu od strony ulicy z parteru. Możliwość podzielenia na dwa osobne lokale.

Posiada klimatyzację, media: prąd, woda, gaz, kanalizacja. Możliwość skorzystania z 1 miejsca parkingowego zlokalizowanego od zaplecza. Lokal dostępny od zaraz. Miesięczny czynsz 2.700 zł netto plus opłaty za media według zużycia.

Więcej informacji pod numerem 502 333 481

Zdjęcia lokalu można pobrać po kliknięciu tutaj.

UWAGA!!! ZMIANA SIEDZIBY SPÓŁKI!!!

 • Dodano: 26 kwiecień 2022
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo,

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 1 maja 2022 roku zmienia się adres siedziby spółki z dotychczasowego przy ulicy Ptasiej 2A lok. 15 we Włocławku na NOWY ADRES SPÓŁKI: Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 6 lok. B2, 87-800 Włocławek.

Nowa siedziba Spółki zlokalizowana jest w centrum handlowym Wzorcownia przy ul. Pułaskiego 6 lokal B2 (I piętro budynku), wejście od strony drogerii HEBE.

Dotychczasowe numery telefonów oraz adresy mailowe pozostają bez zmian. Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wystawianych fakturach.W przypadku pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt. Za utrudnienia przepraszamy!!!

Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości

 • Dodano: 04 kwiecień 2022
 • Opublikował: Jakub Kozłowski
logotypy projektu

Projekt „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości ” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Oś Priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu.

Beneficjentem projektu „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” jest Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe, którego realizatorem jest Włocławskie Centrum Biznesu.

Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez instytucje otoczenia biznesu.

Grupa docelowa

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę/oddział/filię na terenie miasta Włocławek lub na obszarach powiązanych z nim funkcjonalnie.

Działania projektu:

W ramach działania nr 1 Włocławskie Centrum Biznesu zrealizuje komponent szkoleniowo- inwestycyjny, który wpłynie na:

 • - działania związane z inkubacją przedsiębiorstw,
 • - wdrożenie procesu związanego z opracowaniem nowych usług wraz z ich testowaniem,
 • - zrealizowanie działań związanych z tworzeniem sieci współpracy IOB dotyczącej, innowacyjnej działalności,
 • - zapewnienie sprzętu i wyposażenia, który usprawni proces opracowania nowych usług wraz z ich testowaniem.

Zrealizowane zostaną szkolenia pracowników spółki celem podniesienia ich kompetencji i przygotowania do świadczenia usług na najwyższym standardzie.

Działanie nr 2 to usługi doradczo- szkoleniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Każdy przedsiębiorca, który weźmie udział w projekcie, będzie mógł, liczyć na wsparcie w zakresie prowadzenia działalności przez specjalistów z Włocławskiego Centrum Biznesu.  Założenia projektu określają, że z usługi skorzysta 80 przedsiębiorców.

30 firm otrzyma szkolenie:

 • - w opracowywaniu i wdrożeniu nowych modeli biznesowych,
 • - w opracowywaniu strategii marketingowych,
 • - w pozyskiwaniu funduszu zewnętrznego na finansowanie działalności gospodarczej.

50 firm otrzyma pomoc w zakresie:

 • - analizy potrzeb,
 • - doradztwa,
 • - pomiaru efektywności wdrożonych rozwiązań.

Działanie nr 3 jest związane z utworzeniem platformy współpracy pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcami.

W ramach platformy powstanie dedykowany serwis, który stanowić będzie bazę wiedzy dla zainteresowanych podmiotów (przedsiębiorców, IOB). Serwis pomoże zaprojektować planowaną działalność dzięki wprowadzeniu narzędzi do modelowania biznesowego i tworzenia biznesplanów.

Zorganizowane zostaną również 2 konferencje oraz 6 spotkań networkingowych.

Działanie nr 4 pozwoli  małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) posiadającym siedzibę na terenie miasta Włocławek ubiegać się o granty na szkolenia.

Odbędzie się nabór wniosków, w których będzie do rozdania 40 grantów wysokości 17 tyś. zł.

Ocenie podlegać będzie: analiza marketingowa, potencjał, opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia, operacyjność, kompletność.

Wartość projektu: 2 358 407, 08 zł

Wkład Unii Euorpejskiej: 1 865 938,76 zł

Okres realizacji projektu: 01-06-2021r. – 31-05-2023r.

Aktualności: 

17.02.2023 Komunikat do naboru wniosków o powierzenie grantu Numer naboru: 1/GRANT/2022 oraz 2/GRANT/2022 – dokumenty rozliczeniowe do umowy o powierzenie grantu.

06.02.2023 Włocławskie Centrum Biznesu ogłosiło nabór na szkolenia do projektu „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” – nabór nr 1/Szkol/2023

13..01.2023 Komunikat do naboru wniosków o powierzenie grantu Numer naboru: 2/GRANT/2022– Lista Grantobiorców

08.12.2022 Komunikat do naboru wniosków o powierzenie grantu Numer naboru: 1/GRANT/2022– Lista Grantobiorców i Lista wniosków odrzuconych

04.10.2022 UWAGA!!! Wnioski o powierzenie grantu do naboru numer: 2/Grant/2022 proszę drukować w kolorze czarno-białym

04.10.2022 Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu Numer naboru: 2/Grant/2022

09.09.2022 UWAGA: Aktualizacja dokumentacji projektowej do ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantu Numer naboru: 1/Grant/2022

05.08.2022 Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu Numer naboru: 1/Grant/2022

18.04.2022 Włocławskie Centrum Biznesu ogłosiło II nabór na szkolenia do projektu „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” – nabór nr 2/Szkol/2022.

04.04.2022 Włocławskie Centrum Biznesu ogłosiło I nabór na szkolenia do projektu „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości” – nabór nr 1/Szkol/2022

RODO: 

RODO  

NABÓR DO PROJEKTU:

03.10.2022 Nabór do projektu: Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu Numer naboru: 2/Grant/2022

15.08.2022 Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu Numer naboru: 1/Grant/2022

18.04.2022 OGŁOSZENIE NABORU NA SZKOLENIA NR 2/Szkol/2022 z dnia 18.04.2022 r. do projektu „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości”

04.04.2022 OGŁOSZENIE NABORU NA SZKOLENIA NR 1/Szkol/2022 z dnia 04.04.2022 r. do projektu „Profesjonalizacja usług Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości”

Rekrutacja - Dokumenty projektowe: 

Archiwum dokumentów

Rekrutacja - Szkolenia

Przetargi

20.04.2022

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy „Działanie 1.2. – Wyposażenie w sprzęt” – z podziałem na 7 części

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi postępowania oraz składania ofert.

03.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy „Działanie 1.2. – Wyposażenie w sprzęt”

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi postępowania oraz składania ofert.

01.03.2022

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Działanie 3.1. – Platforma

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi postępowania oraz składania ofert.

25.02.2022

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Działanie 1.3 – usługi szkoleniowo – doradcze dla pracowników” z podziałem na 14 części.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi postępowania oraz składania ofert.

Dokumenty do umowy

Dokumenty rozliczeniowe

Zapraszamy do kontaktu:

BIURO PROJEKU

Włocławskie Centrum Biznesu ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek tel. 54 423 20 00

Decyzja

 • Dodano: 01 luty 2022
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

W dniu 01.02l.2022r. Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. otrzymało decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i uzyskało pozwolenie na budowę pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ DO POTRZEB WŁASNYCH, hydroforni i 3 śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi.

E-Bok

 • Dodano: 21 styczeń 2022
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. informuje, że uruchomiliśmy Elektroniczne Biuro Klienta, w skrócie e-BOK. Jest to aplikacja umożliwiająca osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego/ użytkowego/ pożytku dostęp do informacji związanych z ich lokalem. Więcej informacji tutaj.

Biuro nieczynne

 • Dodano: 20 grudzień 2021
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24 grudnia 2021 oraz 7 stycznia 2022 roku biuro Spółki MBM będzie nieczynne.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach 24 grudnia 2021r. oraz 7 stycznia 2022r. biuro Spółki MBM oraz biuro Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych będzie nieczynne. Zgodnie z Zarządzeniem powyższe dni zostały wyznaczone wolnymi od pracy za święta przypadające w sobotę (tj. 25.12.2021 r. i 1.01.2022r.)

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Informacja

 • Dodano: 03 listopad 2021
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKACH NOWO WYBUDOWANYCH Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK

Szanowni Państwo!

Wkrótce ruszy nabór wniosków o najem mieszkań przy ulicy Celulozowej we Włocławku. Potrwa od 15 listopada do 14 stycznia 2022r. Wniosek o przydział mieszkania składa się z dwóch części. Pierwsza to informacje o wnioskodawcy i osobach zgłoszonych do zamieszkania, druga część to opis obecnych warunków mieszkaniowych wnioskodawcy, np. informacja o liczbie pokoi, typie ogrzewania, czy też informacja o niepełnosprawności osoby zgłoszonej do zamieszkania. Do wniosku dołączone są dwa załączniki, istotnym z nich jest informacja o dochodach. Pierwsza lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków opublikowana zostanie 8 kwietnia 2022r., a ostateczna po odwołaniach 13 czerwca 2022r.

Pobierz wniosek.

Informacja

 • Dodano: 22 wrzesień 2021
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. informuję, że w dniu 28 września br., godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13, sala nr 4, odbędzie się XXXIX sesja Rady Miasta Włocławek, na której w pkt 8 planowanego porządku obrad, Rada Miasta podejmie Uchwałę w sprawie określenia terminu naboru, miejsca oraz trybu i zasad weryfikacji wniosków o najem lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicy Celulozowej. Powyższa uchwała Rady Miasta Włocławek określi przede wszystkim termin naboru, wzór wniosków oraz zasady naboru wniosków o najem lokali mieszkalnych w nowobudowanych budynkach mieszkalnych przy ul. Celulozowej, które będą wchodziły w mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Włocławek.

Transmisję z obrad będzie można obejrzeć na żywo, jak również po zakończonych obradach na serwisie internetowym www.esesja.tv lub na kanale Youtube wpisując w wyszukiwarce hasło „XXXIX Sesja Rady Miasta Włocławek na żywo”.

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Miasta we Włocławku, dostępny pod linkiem poniżej: https://wloclawek.esesja.pl/posiedzenie/776306a4-9535-4

Zawarcie Umowy

 • Dodano: 17 czeriwec 2021
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

W dniu 17 maja br. została zawarta umowa pomiędzy Miejskim Budownictwem Mieszkaniowym Sp. z o.o. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włocławku przy ulicy Celulozowej, w wyniku którego powstanie 288 lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.

Udzielone Spółce wsparcie finansowe w kwocie 58.772.187,88 zł na realizację inwestycji mieszkaniowej pn.: „Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i kompleksowym zagospodarowania terenu przy ul. Celulozowej we Włocławku” jest dotychczas najwyższym finansowym wsparciem udzielonym z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu z wspierania budownictwa komunalnego.

Biuro nieczynne

 • Dodano: 22 grudzień 2020
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 24.12.2020 biuro MBM Sp. z o.o. będzie nieczynne. Dzień ten został wyznaczonym wolnym od pracy za święto przypadające 26.12.2020. Za utrudnienia przepraszamy.

Zawarcie Umowy z Wykonawcą 01.09.2020

 • Dodano: 1 września 2020
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

W dniu 1 września 2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek została zawarta umowa z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn.: „Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej”, tj. firmą PEKABEX BET S.A., ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań.

Zgodnie z umową Wykonawca w terminie 24 miesięcy zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia, którym jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Celulozowej, w których powstanie 288 lokali mieszkalnych.
Wraz z budową budynków wielorodzinnych, zostanie całkowicie zagospodarowany teren osiedla, gdzie powstanie 289 miejsc postojowych, w tym 10 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Biuro MBM nieczynne 15.08.2020

 • Dodano: 10 czerwca 2020
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr 4/2020 Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. z dnia 8 czerwca 2020 roku, w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020r., w dniu 12 czerwca 2020 roku (piątek) biuro Spółki będzie nieczynne.

Przedłużenie terminu naboru wniosków

 • Dodano: 23 marca 2020
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

Prezydent Miasta Włocławek ogłasza przedłużenie terminu naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań położonych we Włocławku przy ul. Celulozowej.

Przedłuża się termin składania wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań położonych we Włocławku przy ul. Celulozowej, do dnia 29 maja 2020 r.

Kompletne wnioski, złożone na formularzu, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 407/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, należy składać w Urzędzie Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13.

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.bip.um.wlocl.pl, w zakładce „Procedury załatwiania spraw” (GMK23) i na stronie internetowej Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.

Zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Dodano: 23 marca 2020
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą zmiany opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która dostępna jest tutaj.

Informacja odnośnie zebrań Wspólnot

 • Dodano: 20 marca 2020
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

W związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem - COVID-19 oraz w trosce o zdrowie Państwa i Naszych pracowników Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. informuje, że zebrania wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych odbędą się w późniejszym terminie. O terminach zostaniecie Państwo powiadomieni indywidualnie.

Informacja dotycząca budowy

 • Dodano: 14 marca 2020
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 marca 2020r. został zatwierdzony projekt budowlany i wydano pozwolenie na budowę czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu i rozbiórkę podziemnego bunkra, na terenie działki nr 26 obręb Włocławek KM 88 i działki nr 30 obręb Włocławek KM 87 przy ul. Celulozowej we Włocławku.

Apel do petentów

 • Dodano: 14 marca 2020
 • Opublikował: Jakub Kozłowski
Szanowni Państwo!

W odniesieniu do sytuacji epidemiologicznej w kraju, tj. do wzrostu ryzyka związanego z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2), wywołującego chorobę COVID-19, apelujemy do naszych klientów o kontakt za pośrednictwem telefonu i poczty e-mailowej.

Jeśli Państwa sprawa nie wymaga bezpośredniej wizyty w naszej spółce zwracamy się z prośbą o kontakt tylko telefoniczny lub e-mailowy. Są to działania prewencyjne wpisujące się w podejmowane na szczeblu centralnym decyzje w zakresie profilaktyki ograniczania ryzyka zarażenia koronowirusem. Wszystkie działy naszej spółki pracują normalnie, a pracownicy służą Państwu pomocą.

Spis kontaktów i telefonów jest dostępny na naszej stronie internetowej mbm.wloclawek.pl/kontakt

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Zmiana siedziby firmy

 • Dodano: 10 października 2019
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

Udostępniamy dla Państwa wniosek o najem mieszkania w budynkach, które powstaną przy ul. Celulozowej we Włocławku. Wnioski będzie można skłądać w Urzędzie Miasta Włocławek od dnia 15 października bierzącego roku. Dokument znajdą Państwo tutaj.

Zapraszamy serdecznie

Zmiana siedziby firmy

 • Dodano: 18 kwietnia 2019
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

Informujemy, że aktualna siedziba Spółki znajduje się pod adresem Ptasia 2a, lok. 15 we Włocławku.

Zapraszamy serdecznie

Spotkanie informacyjne ws. sprzedaży mieszkań

 • Dodano: 17 kwietnia 2019
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

8 maja 2019 roku, na godzinę 16:30 zapraszamy do Centrum Kultury „Browar B”, Łęgska 28 (sala taneczna) na II spotkanie, podczas którego będzie można dowiedzieć się, jakie należy spełnić warunki, aby móc ubiegać się o kupno jednego z około 280 lokali mieszkalnych, które powstać mają przy ul. Tumskiej oraz Stodólnej.

Zapraszamy serdecznie

Konsultacje w sprawie budowy mieszkań

 • Dodano: 12 kwietnia 2019
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

W poniedziałek rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie budowy mieszkań z dojściem do własności. 15 kwietnia, od godziny 16.30 zapraszamy do Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a, na spotkanie, podczas którego będzie można dowiedzieć się, jakie należy spełnić warunki, aby móc ubiegać się o kupno jednego z około 280 lokali mieszkalnych, które powstać mają przy ul. Tumskiej oraz Stodólnej.

Zapraszamy serdecznie

Ankieta dla osób zainteresowanych mieszkaniem

 • Dodano: 14 października 2018
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Ankieta dla mieszkańców Włocławka, którzy wyrazili wstępnie zainteresowanie mieszkaniami na wynajem w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych planowanych do wybudowania przy ulicy Celulozowej. Ankieta posłuży również do zaktualizowania danych mieszkańców, ich sytuacji oraz pozwoli w szybszy i łatwiejszy sposób opracować wnioski mieszkaniowe dla wszystkich ankietowanych...

Obrady XLIV sesji Rady Miasta Włocławek

 • Dodano: 6 czerwca 2018
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

W dniu 5 czerwca 2018 r. o godzinie 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbyły się obrady XLIV sesji Rady Miasta Włocławek. W porządku obrad sesji stanął Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowego przez Gminę Miasto Włocławek na rzecz Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Spółka z o.o. we Włocławku poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Projekt uchwały dotyczy inwestycji przy ulicy Stodólnej – najem z dojściem do własności, a także inwestycji “Programu Mieszkanie +” przy ulicy Celulozowej.

Projekt uchwały nie uzyskał wymaganej większości głosów. Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 11 głosów za, 13 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

XLIV Sesja Rady Miasta Włocławek

 • Dodano: 1 czerwca 2018
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

Szanowni Państwo!

W dniu 5 czerwca 2018 r. o godzinie 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady XLIV sesji Rady Miasta Włocławek. W porządku obrad sesji stanie Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowego przez Gminę Miasto Włocławek na rzecz Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. we Włocławku poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Projekt uchwały dotyczy inwestycji przy ulicy Stodólnej – najem z dojściem do własności, a także inwestycji “Programu Mieszkanie +” przy ulicy Celulozowej.

Pozytywna opinia Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta.

 • Dodano: 1 czerwca 2018
 • Opublikował: Jakub Kozłowski

W dniu 30 maja 2018 roku Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowego przez Gminę Miasto Włocławek na rzecz Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. we Włocławku poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Projekt uchwały dotyczył inwestycji przy ulicy Stodólnej – najem z dojściem do własności, a także inwestycji “Programu Mieszkanie +” przy ulicy Celulozowej.