Dowiedz się

Najczęściej zadawane pytania

 • Do kogo jest kierowany program Mieszkanie Plus w 2019 roku?
  Mimo zmian jakie nastąpiły główna grupa docelowa do której kierowany jest program nie uległa zmianie. Mają to być osoby o umiarkowanych dochodach. Głównym warunkiem, który muszą spełnić najemcy jest brak własności lokalu lub jego części. W ostatnim roku doprecyzowano, aby z programu mogły skorzystać osoby osiągające dochód z tytuły pracy zawodowej, stypendium (studenci) oraz emeryci i renciści. Każdemu kandydatowi zostanie zbadana tzw. zdolność czynszowa na podstawie dostarczonych dokumentów. Zdolność czynszowa uzależniona jest od metrażu mieszkania o jaki stara się najemca.
 • Jakie są kryteria przyznawania mieszkań?
  Podczas naboru może się zdarzyć, że liczba chętnych na mieszkania przewyższy ilości dostępnych lokali. Wówczas zostaną zastosowane tzw. kryteria pierwszeństwa zawarcia umowy najmu. Każda z inwestycji będzie miała nadawane indywidualne warunki uzyskania pierwszeństwa. Spowodowane jest to zróżnicowaniem regionów pod kątem ich potrzeb.
  Kryterium absolutnego pierwszeństwa, dotyczy osób, które w wyniku klęski bądź wypadku utraciły dom lub mieszkanie bądź osoby te zostały wywłaszczone na mocy ustaw i dekretów.
 • Dla kogo Mieszkanie na Start?
  Aby ubiegać się o dopłaty w ramach programu Mieszkanie na Start, trzeba spełnić następujące warunki:
  • • najemcą musi być osoba fizyczna,
  • • najemcą może być obywatel Polski, mieszkający na terytorium kraju lub cudzoziemiec, który posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej (lub przebywa tu na podstawie jednego z określonych w ustawie kryteriów),
  • • zainteresowany nie może być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
  • • najemcy nie może także przysługiwać w całości lub w części spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  • • należy spełniać kryterium dochodowe, określone przez ustawę, w odniesieniu do liczebności rodziny,
  • • posiadać zdolność do terminowego opłacania czynszu.
 • Jakie kryterium dochodowe trzeba spełnić w programie Mieszkanie Na Start?
  Wszyscy zainteresowani programem Mieszkanie na Start będą musieli spełniać kryteria dochodowe, które zostały określone w umowie. W przypadku singla, próg ten określono na 60 proc. ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli jest to suma 2,5 tys. zł. Wzrasta ona o 30 proc. za kolejnego członka gospodarstwa domowego. Przykładowo zatem, dla rodziny 2+2 maksymalny dochód na każdą osobę, wyniesie ok. 1,6 tys. zł.
  Próg dochodowy dla beneficjentów Mieszkanie na Start
  • • Gospodarstwo domowe jednoosobowe – 2 562,91 zł netto
  • • Gospodarstwo domowe dwuosobowe – 3 844,36 zł netto
  • • Gospodarstwo domowe trzyosobowe – 5 125,81 zł netto
  • • Gospodarstwo domowe czteroosobowe – 6 407,27 zł netto
  • • Gospodarstwo domowe pięcioosobowe – 7 688,72 zł netto
  • • Gospodarstwo domowe sześcioosobowe – 8 970,17 zł netto
 • Gdzie powstaną lokale mieszkalne na wynajem?
  Lokale mieszkalne na wynajem powstaną we Włocławku przy ulicy Celulozowej na dz. ew. nr 26, 27 KM 88 oraz nr 30 KM 87.
 • Ile mieszkań zostanie wybudowanych?
  Zgodnie z założeniami na terenie przy ulicy Celulozowej ma powstać sześć budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z całkowitym zagospodarowaniem terenu, miejscami parkingowymi oraz terenami zielonymi i placami zabaw dla najmłodszych.
  Przewiduje się realizację zadania w dwóch etapach: I etap – 4 budynki mieszkalne, w których powstanie 276 lokali mieszkalnych. II etap – 2 budynki mieszkalne, w których powstanie 132 lokali mieszkalnych. Łącznie planuje się wybudowanie 408 lokali mieszkalnych.
 • Czy mieszkania będą przekazywane lokatorom w standardzie deweloperskim?
  Nie, wszystkie lokale mieszkalne będą oddawane lokatorom wyposażone "pod klucz" tj. będą posiadały drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, podłogi w pokojach, tzw. biały montaż czyli wanna, umywalka, zlew, płytki w łazience i kuchni oraz kuchenkę elektryczną bądź indukcyjną.
 • Jakiej wielkości zostaną wybudowane mieszkania na wynajem?
  Planuje się budowę 408 lokali mieszkalnych 1, 2, 3, 4 – pokojowe z aneksem kuchennym lub oddzielną kuchnią o wielkości od 38 m2 do 70 m2 w sześciokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych z windami, balkonami i piwnicami. Dla każdego lokalu mieszkaniowego zostanie wybudowane jedno zewnętrzne miejsce parkingowe.
 • Jakie warunki trzeba spełniać, aby uzyskać prawo do najmu lokalu mieszkalnego?
  Podstawowym kryterium naboru jest tzw. zdolność czynszowa każdego z najemców. Określa ona możliwości finansowe rodziny pod kątem terminowego opłacenia czynszu za mieszkanie o określonym metrażu. Zdolność czynszowa jest badana w oparciu o dochody netto pomniejszone o wydatki rodziny, uwzględniając również przyszłą umowę najmu.
  Drugim z podstawowych warunków jest nie posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego tj.: nie posiadania tytułu własności, współwłasności, umowy dożywocia, służebności mieszkania dotyczących lokalu mieszkalnego lub nieruchomości lokalowej, a w przypadku posiadania takiego tytułu – złożenia oświadczenia, iż najpóźniej do dnia poprzedzającego objęcie Lokalu z zasobu MBM wyzbędzie się on tytułu prawnego do dotychczasowego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości lokalowej - warunek ten muszą też spełniać osoby zgłoszone przez najemcę do wspólnego zamieszkania.
  Jednocześnie realizując zapisy Ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, Uchwałą Rady Miasta Włocławek zostaną określone kryteria pierwszeństwa naboru. Będą one miały szczególne znaczenie w przypadku, gdy ubiegających się osób będzie więcej niż dostępnych mieszkań. Zasady przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu, w tym kryteria pierwszeństwa i zasad przeprowadzenia oceny punktowej zostaną określone Uchwałą Rady Miasta Włocławek w możliwie szybkim terminie. Obecnie trwają prace nad ostateczną treścią regulaminów zasad najmu i przyznawania prawa do najmu lokali mieszkalnych na wynajem.
 • Czy i w jaki sposób kryteria będą uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych i rodzin wielodzietnych?
  Zasady przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu, w tym kryteria pierwszeństwa i zasad przeprowadzenia oceny punktowej zostaną określone Uchwałą Rady Miasta Włocławek w możliwie szybkim terminie. Obecnie trwają prace nad ostateczną treścią regulaminów zasad najmu i przyznawania prawa do najmu lokali mieszkalnych na wynajem. W ustawie o dopłatach do czynszów zapisano katalog kryteriów pierwszeństwa dla osób, które będą się ubiegać o dopłaty. W katalogu wymieniono m.in. osoby z niepełnosprawnościami czy osoby starsze. W przypadku rodzin wielodzietnych, ustawa przewiduje, że im liczniejsze będzie gospodarstwo domowe, tym dopłaty mogą być wyższe. Ostateczne kryteria naboru do mieszkań we Włocławku przy ul. Celulozowej zostaną określone Uchwałą Rady Miasta Włocławek.
 • Czy mieszkania przy ulicy Celulozowej będzie można kiedyś wykupić na własność?
  Nie, lokale mieszkalne, które zostaną wybudowane przy ulicy Celulozowej nie będą przechodziły na własność lokatorów. Będą to mieszkania na wynajem wchodzące w zasób lokali mieszkalnych Gminy Miasto Włocławek. Osoby, które będą chciały skorzystać z oferty MBM i pozyskać mieszkania na własność, będą mogły zamieszkać w budynkach, które powstaną w ramach projektu Tumska.
 • Na jaki okres będzie zawierana umowa najmu?
  Umowy najmu będą mogły zostać zawarte na okres 25 lat. Po upływie okresu obowiązywania będzie można nawiązać kolejną umowę najmu jeżeli nie zostały spełnione przesłanki art. 685 lub art. 687 Kodeksu Cywilnego.
 • Kiedy mieszkania będą gotowe do odbioru?
 • Czy limity dochodowe podlegają zmianom?
  W programie dopłat do czynszu wprowadzono ruchomy limit dochodowy, zmieniający się wraz z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce (na podstawie wskaźnika GUS dot. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).
 • Kto będzie weryfikował informacje zawarte w oświadczeniach kandydatów?
  Do weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach upoważniony będzie wyznaczony do tego wydział w Urzędzie Miasta Włocławek, bowiem to on będzie wydawać decyzję dotyczącą przyznania dopłat. Inwestor będzie mógł weryfikować oświadczenia składane na etapie naboru najemców jedynie w ramach oceny zdolności czynszowej.

W budowie nowych mieszkań wspierają nas: